اکنون که به پیشه­ ی دامپزشکی گام می نهم، سوگند یاد می کنم که با محافظت از سلامت حیوانات و کاهش درد و رنج آن ها، کوشش برای حفظ منابع حیات دام ها، تلاش در بهبود بهداشت همگانی و پیش برد دانش دامپزشکی و مبارزه با بیماری های مشترک انسان و حیوان،‌ دانش عملی و مهارت های خود را در راستای مصالح جامعه به کار گیرم …

من در انجام وظایف حرفه ای خود، همواره به وجدان، شرف و اصول اخلاق علم دامپزشکی پای بند خواهم بود. تعهد می کنم که همواره برای پیش برد روزافزون دانش و شایستگی خود کوشا باشم.