آزمایشگاه بیمارستان مرکزی، با بهره گیری از متخصصین کلینیکال پاتولوزی دامپزشکی و به روز ترین تجهیزات آزمایشگاهی، امکان انجام کلیه آزمایش های هماتولوژی و بیوشیمیایی را در اسرع وقت در داخل بیمارستان و بدون نیاز به ارجاع به سایر مراکز فراهم می آورد. این امر خصوصا در موارد اورژانس از اهمیت بسیاری برخوردار است. هیستوپاتولوژی ، سایتولوژی و انگل شناسی تشخیصی از جمله آزمایشاتی هستند که روزانه در این مرکز انجام میپذیرند. پاره ای از آزمایش هایی که در آزمایشگاه بیمارستان انجام میشود به شرح ذیل می باشد :

•           شمارش کامل سلول های خونی
•           آزمایش های بیوشیمیایی سرم خون
•            آزمایشهای کشت باکتری و قارچ
•           آنتی بیوگرام
•           آنالیز ادرار
•           تست انعقاد