آنفلوانزای فوق حاد پرندگان

آنفلوانزای فوق حاد پرندگان

آنفلوانزا یکی از بیماریهای خطرناک پرندگان است.عامل این بیماری ویروس اسـت. ویـروس آنفلوانزا، در صورت جهش ژنتیکی به یکی از خطرناکترین بیماریهای مشترک میان انسان و حیوان تبدیل میشود.

اولین نشانه بیماری حدود ۱۳۰ سال پیش در ایتالیا دیده شده است. ابتدا بـه علـت کشـتار فراوانی که در طیور بهوجود آورد، آن را طاعون مرغی نامیدند. بعدها مشخص شـد کـه عامـل این بیماری ویروس آنفلوانزا است. آنفلوانزای پرندگان تا امـروز در کشـورهای مختلـف جهـان، خسارتهای بسیار زیادی را از نظر اقتصادی به مردم وارد کرده است. از طرفی تاریخ، موارد تکان دهندهای از ابتلا و مرگ انسانهـا توسـط ایـن بیمـاری را نشـان میدهد. حدود۹۰ سال پیش دراسپانیا این بیماری سبب مرگ۲۰ تا۴۰ میلیون نفر شده اسـت و در هنگکنگ حدود ۴ میلیون نفر انسان را از بین برده است.

حدود۶۰ سال پیش بیماری بسیار واگیرداری در اکثر نقاط ایـران از جملـه اطـراف تهران، دیده شده که شبیه آنفلوانزای پرندگان بوده است. در سالهای اخیر نیز این بیماری خسارت زیادی به تولید کننـدگان طیـور وارد کـرده است؛ درسال ۸۴ نوع جدیدی از ویروس، بیماری آنفلوانزای فوق حاد را در پرنـدگان ایجاد کرد که در تعدادی از کشورهای اطراف ایران نیز گزارش شده است.

کسانی که با پرندگان در ارتباط هستند یعنی روستاییان، کارکنان مرغـداریهـا فروشـندههـای طیور، شکارچیان، دامپزشکان، کارکنان دامپزشکی و کشتارگاهها، کارگاههای پرشویی و تبـدیل ضایعات، مراکز توزیع و عرضه مرغ، فروشگاههـا و نمایشـگاههـای پرنـدگان، و بـالاخره تمـام مصرف کنندگان، با خطر ابتلا به این بیماری روبه رو هستند.

پرندگان وحشی و آبزی یکی از عاملهای مهم انتشار بیماری اند. گراز هـم مـیتوانـد ویـروس بیماری را به انسان انتقال دهد

نشانه های بیماری در پرندگان عبارتند از:

کم شدن اشتها، افسردگی، بیحالی، ژولیدگی پرها، کـم شـدن تـا قطـع کامـل تولیـد روزانـه تخم مرغ، نرم شدن پوسته تخم مرغ، ناراحتیهای تنفسی مانند سرفه، عطسه و ریزش ترشحات از چشم وبینی، تورم صورت و سینوسها همراه با ورم کـردن و کبـودی تـاج و ریـش پرنـده، کبودی ساق پا به علت جمع شدن لکه های خون در زیر پوست،خروج ترشح خون آلود از دهـان و بینی

این بیماری در صورت شدت میتواند سبب مرگ ومیر زیادی در گله شود.

بــرای پیشــگیری و کنتــرل بیمــاری در مرغــداری هــا لازم اســت همــه نکتــه هــای بهداشتی – قرنطینه های توسط مرغداران و سایر کارکنان واحد، رعایت شود؛ مانند پوشیدن لباس و کفش کار، دوش گرفتن قبل و بعد از کار، شستشو و ضدعفونی دستها ، سالنها، وسایل کار و نقلیه، تهیه جوجه و خوراک طیور از محلهای مطمئن، دفن بهداشـتی یـا سـوزاندن لاشـه هـا، خارج نکردن کود و لاشه طیور از مرغداریها و ….

نشانه های اصلی و مهـم بیمـاری در انسـان تـب ، گلـودرد و سـرفه اسـت کـه مـی توانـد بـا بی اشتهایی، تهوع، استفراغ، اسهال، احساس کـوفتگی( دردهـای اسـتخوانی- عضـلانی) لـرز، احساس ضعف و خستگی، سردرد، آبریزش بینی، گرفتگی بینی و عطسه همراه باشـد. بیمـاری در صورت پیشرفت و درمان نامناسب، ممکن است سبب مرگ انسان شود. کودکان، افراد پیر و زنان باردار، بیشتر و زودتر دچار این بیماری می شوند. واکسن آنفلوانزا میتواند از مرگ و میـر انسانها جلوگیری کند .

برای پیشگیری از همه گیرشدن بیماری آنفلوانزای انسانی توصیه می شود افـراد رعایت بهداشت فردی را جدی بگیرند و در صورت بیمار شدن استراحت کنند، مایعات بنوشـند و به توصیه های پزشکان توجه داشته باشند و برای واکسن با پزشک مشورت کنند .

لازم است این بیماران با پرندگان به هیچ وجه ارتباط نداشته باشند و از گوشت و تخم مـرغ بـه صورت کاملاً پخته استفاده کنند؛ چون ابتلای همزمان این افراد به آنفلوانزای پرنـدگان ممکـن است سبب شکل گیری ویروس جدید و خطرناکی شود

در زمان بروز بیماری شکار پرندگان آزادپرواز و آبزی درتمام زیسـتگاههـای حیـات وحـش ممنوع می باشد. لازم است طیور بومی در جاهای توری کشیده نگهداری شوند، خریـد و فـروش و مصرف پرندگان شکاری در زمان بروز بیماری ممنوع می باشد. هرگونه مرگ و میر غیرعـادی پرندگان مهاجر و طیور سنتی و صنعتی باید به واحدهای دامپزشکی گزارش شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *